Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem

IMPULS DO KARIERY

loga-rpo-i-rpO PROJEKCIE

Krajowe Centrum Pracy sp. z o.o. oraz iT Consulting sp. z o.o. zapraszają do udziału w projekcie „IMPULS DO KARIERY” nr: RPWP.06.02.00-30-0141/18 realizowanym na terenie województwa wielkopolskiego. 

Projekt realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020, Oś Priorytetowa 6. Rynek Pracy, Działanie 6.2 Aktywizacja zawodowa.

Wsparcie jest udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Całkowita wartość Projektu: 2 018 364,48 zł
Dofinansowanie Projektu z UE: 1 715 609,81 zł
Okres realizacji Projektu: od 01.09.2019 r. do 31.05.2021 r.

Celem głównym projektu jest zwiększenie możliwości podjęcia stabilnego i trwałego zatrudnienia wśród 240 (minimum 156 K) uczestników projektu, tj.bezrobotnych lub biernych zawodowo mieszkańców wybranych gmin podregionu pilskiego w wieku powyżej 29 roku życia, w tym osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (osoby 50+, Kobiety, Osoby z Niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskach kwalifikacjach) poprzez ich aktywizację zawodową z wykorzystaniem zindywidualizowanej i kompleksowej ścieżki wsparcia ułatwiającej wejście/powrót na rynek pracy prowadzącej do podjęcia zatrudnienia przez minimum 108 uczestników projektu w okresie IX 2019 -V 2021

Podejmowane w projekcie działania przyczynią się do osiągnięcia celu szczegółowego WRPO 2014-2020,tj. Wzrost zatrudnienia oraz poprawa sytuacji na rynku pracy osób bezrobotnych, poszukujących pracy, biernych zawodowo i pracujących znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy poprzez realizację odpowiednio dobranych instrumentów i usług rynku pracy przyczyniających się do wyposażenia UP w kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz doświadczenie zawodowe poszukiwane na lokalnym i regionalnym rynku pracy. Dzięki temu wzrosną szanse UP na wejście/powrót na rynek pracy i trwałe utrzymanie się w zatrudnieniu.
Udział w projekcie jest całkowicie BEZPŁATNY.

Zapewniamy m.in: profesjonalną kadrę trenerską, materiały szkoleniowe, wyżywienie, zwrot kosztów dojazdu, zwrot kosztów badań lekarskich i ubezpieczenie NNW.

W szczególności do udziału w Projekcie zapraszamy:
  • osoby bezrobotne, w tym długotrwale bezrobotne;
  • osoby bierne zawodowo;
  • osoby niepełnosprawne, 
  • osoby zamieszkujące miasta średnie tracące funkcje gospodarcze;
Oferowane wsparcie
 
Ścieżka działań w projekcie:
  1. Identyfikacja potrzeb UP wraz z indywidualnym poradnictwem zawodowym - ZADANIE 1
  2. Grupowe poradnictwo zawodowe - ZADANIE 2
  3. Pośrednictwo pracy - ZADANIE 3
  4. Zindywidualizowane wsparcie szkoleniowe - ZADANIE 4
  5. Rozwój doświadczenia zawodowego - ZADANIE 5

DOKUMENTY DO POBRANIA
Wszystkie dokumenty związane z projektem można znależć na stronie http://www.impuls-do-kariery.eu/ w zakładce Do pobrania