Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem

Projekt "Mam pomysł - mam biznes" II edycja

loga_naglowek
banner_5

AKTUALNOŚCI

Szanowni Państwo,

W związku z Państwa licznymi pytaniami dotyczącymi formy zabezpieczenia umowy o przyznanie wsparcia finansowego i wsparcia pomostowego, niniejszym informujemy:

"1. W ramach niniejszego Projektu co do zasady wymagane jest złożenie zabezpieczenia wpostaci weksla własnego in blanco poręczonego przez dwóch poręczycieli, spełniających niżej opisane wymagania, wraz z deklaracją wekslową, zawierającą upoważnienie dla Beneficjenta do wypełnienia tego weksla do kwoty równej sumie dotacji wraz z wsparciem pomostowym finansowym, powiększonej o odsetki w wysokości jak dla zaległości podatkowych, naliczone od dnia przekazania środków na konto Beneficjenta pomocy do dnia zwrotu, w wypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Beneficjenta pomocy zobowiązań wynikających z niniejszej umowy albo niewykonania przez niego zobowiązań powstałych na skutek rozwiązania tej umowy.
2. Poręczyciele, którzy udzielą poręczenia wekslowego na wekslu in blanco wystawionym przez Beneficjenta pomocy:
a) są osobami fizycznymi w wieku do 70 lat, posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych,
b) pozostawały przez okres co najmniej 12 pełnych miesięcy kalendarzowych przed datą zawarcia niniejszej umowy w stosunku pracy z pracodawcą nie będącym w stanie likwidacji lub upadłości, lub prowadziły przez taki sam okres działalność gospodarczą, albo uzyskiwały dochody z tytułu posiadania udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego, pobierały emeryturę, albo rentę strukturalną przyznaną na podstawie decyzji administracyjnej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na uzyskanie rent strukturalnych objętych planem rozwoju obszarów wiejskich (DZ. U. Nr 114 poz. 1191 z późn. zm.),
c) pozostają w stosunku pracy z pracodawcą nie będą cym w stanie likwidacji lub upadłości (w przypadku osób zatrudnionych) w momencie składania poręczenia na wekslu in blanco oraz zatrudnieni są na umowę o pracę na czas nieokreślony lub określony, przy czym okres ten nie może być krótszy niż 12 miesięcy przed datą złożenia poręczenia,
d) uzyskały w okresie ostatnich pełnych 12 miesięcy kalendarzowych przed datą zawarcia niniejszej umowy średnie miesięczne dochody w wysokości nie niższej niż 2 100 zł (dwa tysiące sto zł) brutto,
e) w chwili udzielenia poręczeń posiadają decyzję administracyjną zgodnie z którą okres pobierania renty strukturalnej nie upłynie wcześniej niż okres 1,5 roku od daty rozpoczęcia działalności gospodarczej przez Beneficjenta pomocy, którego są poręczycielem (warunek ten dotyczy wyłącznie poręczy cieli pobierających rentę strukturalną), w chwili udzielenia poręczenia nie posiadają żadnych długów objętych tytułami egzekucyjnymi oraz nie są dłużnikami w sprawach prowadzonych w ramach egzekucji sądowej lub egzekucji administracyjnej, a także w stosunk u do nich nie toczą się żadne postępowania sądowe lub administracyjne dotyczące niespłaconych zobowiązań pieniężnych (Załącznik nr 11 niniejszego Regulaminu).
UWAGA!!! W niniejszym Projekcie każdy poręczyciel może udzielić poręczenia tylko jednemu Beneficjentowi pomocy.
UWAGA!!! Małżonek Beneficjenta pomocy nie może być jego poręczycielem. Wyjątek stanowi sytuacja, w której małżonkowie posiadają rozdzielność majątkową.

3. W celu udokumentowania spełnienia przez poręczycieli ww. wymogów, Beneficjent pomocy razem z wekslem in blanco przedłoży do Biura Projektu stosowne dokumenty, w tym w szczególności:
a) w przypadku poręczycieli zatrudnionych w ramach stosunku pracy:

 • zaświadczenie o zatrudnieniu i o wysokości średnich miesięcznych dochodów osiągniętych ze stosunku pracy w okresie ostatnich 12 pełnych miesięcy kalendarzowych poprzedzających zawarcie niniejszej umowy,
 • zaświadczenie o rodzaju umowy zawartej z pracodawcą (na czas nieokreślony lub określony - w tym przypadku należy określić czas trwania tej umowy);
b) w przypadku poręczycieli prowadzących działalność gospodarczą:
 • zaświadczenie z urzędu skarbowego o wysokości dochodu osiągniętego w 2017 roku albo kopię deklaracji na podatek dochodowy za 2017 rok wraz z dowodem złożenia tej deklaracji w urzędzie skarbowym,
 • pisemne oświadczenie poręczyciela o wysokości dochodu osiągniętego w okresie od 1.01.2018 r. roku do końca miesiąca kalendarzowego poprzedzającego zawarcie niniejszej umowy oraz
 • zaświadczenia z urzędu skarbowego oraz ZUS o niezaleganiu z podatkami i składkami na ubezpieczenie społeczne wystawione nie później niż 1 miesiąc przed zawarciem niniejszej umowy;
c) decyzje administracyjne o przyznaniu emerytury/renty strukturalnej oraz dowody potwierdzające otrzymanie emerytury/renty strukturalnej w okresie 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających zawarcie niniejszej umowy;
d) w przypadku poręczycieli pobierających rentę strukturalną decyzję administracyjną potwierdzającą, że okres pobierania renty nie upłynie wcześniej niż okres 1,5 roku od daty rozpoczęcia działalności gospodarczej przez Beneficjenta pomocy, którego są poręczycielem;
e) oświadczenia o nieposiadaniu żadnych długów objętych tytułami egzekucyjnymi oraz, że nie są dłużnikami w sprawach prowadzonych w ramach egzekucji sądowej lub egzekucji administracyjnej, a także w stosunku do nich nie toczą się żadne postępowania sądowe lub administracyjne, a także, że w stosunku do nich nie toczą się żadne postępowania sadowe lub administracyjne dotyczące niespłaconych zobowiązań pieniężnych
4. Wniesienie zabezpieczenia wymaga również załączenia:
a) w przypadku gdy Beneficjent pomocy/poręczyciel pozostaje w związku małżeńskim - oświadczenia małżonka o zgodzie na wniesienie zabezpieczenia/poręczenie weksla, ewentualnie załączenia odpisu aktu notarialnego albo sądowego orzeczenia znoszącego małżeńską wspólność majątkową,
b) jeżeli Beneficjent pomocy/poręczyciel nie pozostaje w związku małżeńskim - oświadczenia o niepozostawaniu w związku małżeńskim.
5. Na uzasadniony wniosek Uczestnika projektu dopuszcza się możliwość uwzględnienia innych form zabezpieczenia umowy na otrzymanie wsparcia finansowego oraz wsparcia pomostowego.
6. Dokument stanowiący zabezpieczenie umowy zostanie Beneficjentowi pomocy zwrócony na jego pisemny wniosek złożony po całkowitym rozliczeniu przez Beneficjenta udzielonego wsparcia finansowego oraz nie szybciej niż przed upływem terminu 12 miesięcy liczonych od dnia rozpoczęcia przez niego działalności gospodarczej określonej we wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (lub daty zarejestrowania w KRS) i obowiązkowym potwierdzeniu tego faktu dokumentami (odpowiednie zaświadczenia Urzędu Skarbowego, ZUS) w terminie 3 tygodni od daty upływu dwunastomiesięcznego okresu prowadzenia działalności gospodarczej.
7. W przypadku niezłożenia do końca okresu realizacji Projektu pisemnego wniosku o zwrot weksla stanowiącego zabezpieczenie, zostanie on zniszczony Komisyjnie, w obecności co najmniej dwóch pracowników projektu.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż do dnia 02.03.2018 do godz. 16:00 prowadzony będzie nabór biznesplanów na okres 2 lat działalności firmy. Wraz z biznesplanem prosimy o złożenie Harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

Wszystkie ww. dokumenty prosimy wypełnić przy wykorzystaniu poniższych wzorów:
1. Zał. nr 1 - wzór biznesplanu na okres dwóch lat działalności firmy
2. Wzór harmonogramu rzeczowo-finansowego
3. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Wszystkie dokumenty prosimy złożyć w jednym egzemplarzu,  wypełnione elektronicznie, wydrukowane, z czytelnymi, odręcznymi  podpisami. Dokumenty powinny być trwale spięte.

Uwaga!!! Beneficjent pomocy (Uczestnik projektu) rejestruje działalność gospodarczą dopiero po otrzymaniu ostatecznej informacji o przyznaniu środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, przy czym dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej co do zasady powinien być tożsamy z dniem jej rejestracji.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż Komisja Rekrutacyjna zakończyła ocenę formularzy rekrutacyjnych. Do uczestnictwa w projekcie w I. turze rekrutacji zostało zakwalifikowanych 30 kandydatów/ek, którzy uzyskali największą liczbę punktów. Niezależnie od uzyskanej liczby punktów, wszyscy uczestnicy zostaną poinformowani mailowo/listownie o wynikach oceny formularza rekrutacyjnego w terminie do 5 dni roboczych od daty zakończenia postępowania rekrutacyjnego.  
Przypominamy jednocześnie, że zgodnie zapisami Regulaminu Rekrutacji „Od przeprowadzonej przez Komisję Rekrutacyjną oceny (obejmującej m.in. ocenę formularzy rekrutacyjnych)  nie przysługują osobie ubiegającej się o udział w projekcie żadne środki odwoławcze”.


Wykaz uczestników/czek zakwalifikowanych do projektu
Wykaz uczestników/czek niezakwalifikowanych do projektu - lista rezerwowa
Wykaz uczestników/czek niezakwalifikowanych do projektu - niespełnienie kryteriów formalnych lub formalno-punktowych
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,
Informujemy, iż termin składania formularzy rekrutacyjnych w II. turze rekrutacji do projektu 
"Mam pomysł – mam biznes. Rozwój przedsiębiorczości w województwie świętokrzyskim" II edycja został wydłużony do dnia 16 lutego 2018 roku. Jednocześnie zachęcamy Państwa do udziału w projekcie.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,
Informujemy, iż termin składania formularzy rekrutacyjnych do projektu 
"Mam pomysł – mam biznes. Rozwój przedsiębiorczości w województwie świętokrzyskim" II edycja został wydłużony do dnia 19 stycznia 2018 roku. Jednocześnie zachęcamy Państwa do udziału w projekcie.
 

Szanowni Państwo,
informujemy że rozpoczęliśmy realizację projektu "Mam pomysł – mam biznes. Rozwój przedsiębiorczości w województwie świętokrzyskim" II edycja.
Celem głównym projektu jest wspieranie postaw przedsiębiorczych oraz aktywizacja zawodowa Uczestników i założenie własnych działalności gospodarczych.

Projekt skierowany jest do osób w wieku powyżej 29 roku życia, z terenu województwa świętokrzyskiego zamieszkujących  gminy wiejskie  o najmniejszym dostępie do usług publicznych  OSI*, zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, z wyłączeniem zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym, lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do naszego Biura projektu przy ul. Sandomierskiej 89 w Kielcach. Zachęcamy również do kontaktu telefonicznego pod numerami 571 306 082 lub 509 897 754.


* projekt realizowany jest w n/w powiatach:
 1. w powiecie buskim, gminy: Wiślica, Nowy Korczyn, Solec-Zdrój, Stopnica, Tuczępy, Pacanów, Gnojno;
 2. w powiecie jędrzejowskim, gminy: Słupia Jędrzejowska, Nagłowice, Oksa, Małogoszcz, Imielno, Wodzisław;
 3. w powiecie kazimierskim, gminy: Kazimierza Wielka, Skalbmierz, Czarnocin, Bejsce, Opatowiec;
 4. w powiecie kieleckim, gminy: Mniów, Łopuszno, Pierzchnica, Raków, Łagów, Bodzentyn;
 5. w powiecie koneckim, gminy: Gowarczów, Stąporków, Smyków, Radoszyce, Fałków, Ruda Maleniecka, Słupia Konecka;
 6. w powiecie opatowskim, gminy: Opatów, Lipnik, Wojciechowice, Iwaniska, Baćkowice, Sadowie, Tarłów;
 7. w powiecie ostrowieckim, gminy: Ćmielów, Bałtów, Bodzechów, Kunów, Waśniów;
 8. w powiecie pińczowskim, gminy: Michałów, Działoszyce, Złota;
 9. w powiecie sandomierskim, gminy: Klimontów, Łoniów, Koprzywnica, Samborzec, Obrazów, Dwikozy, Wilczyce;
 10. w powiecie skarżyskim, gmina: Bliżyn;
 11. w powiecie starachowickim, gminy: Mirzec, Wąchock;
 12. w powiecie staszowskim, gminy: Szydłów, Osiek, Oleśnica;
 13. w powiecie włoszczowskim, gminy: Kluczewsko, Secemin, Radków, Moskorzew. 


loga_stopka