Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem

Projekt "Mam pomysł - mam biznes" II edycja

loga_naglowek
banner_5

AKTUALNOŚCI

10.04.2019


Szanowni Państwo,

Informujemy, że uczestnicy projektu, którzy podpisywali umowy w kwietniu 2018 r. powinni po 18 kwietnia 2019 pobrać zaświadczenia z Urzędu Skarbowego i z ZUS o niezaleganiu i dostarczyć do biura projektu w Kielcach.

Po dostarczeniu ww. zaświadczeń, w biurze projektu zostaną Państwu zwrócone weksle in blanco, złożone przez Państwa jako zabezpieczenie. Każdy z poręczycieli musi stawić się osobiście po odbiór weksla In blanco wraz z deklaracją dopiero  po rozliczeniu się uczestnika projektu.


29.08.2018

Szanowni Państwo,
 
W związku z realizacją projektu pt. „Mam pomysł – mam biznes. Rozwój przedsiębiorczości w województwie świętokrzyskim (II. edycja)”, zapraszamy do złożenia oferty cenowej na realizację usługi doradztwa specjalistycznego (prawne, marketingowe, księgowe) w ramach wsparcia pomostowego. 
W ramach projektu zrealizowane zostanie 500 godzin doradztwa indywidualnego dla 50 osób (10 godzin zegarowych na osobę), przy czym wybór liczby godzin dotyczących rodzaju doradztwa (prawne, marketingowe, księgowe), wynika z preferencji Uczestników.
 
Proszę o przesyłanie ofert na załączonym formularzu na podany niżej adres mailowy lub składanie ich osobiście w biurze projektu do dnia 31.08.2018r.:
bartlomiej.kaptur@krajowecentrumpracy.pl
W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem 508-024-438.
Mam pomysł - mam biznes_formularz oferty_doradztwo specjalistyczne_wsparcie pomostowe28.05.2018
Szanowni Państwo,

Poniżej znajduje się klauzula informacyjna RODO. Prośimy o pilne zapoznanie.
KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
 07.05.2018

Szanowni Państwo,

Uczestnicy II. tury rekrutacji, którzy otrzymali rekomendację do dofinansowania zobligowani są do dostarczenia do Realizatorów projektu wniosku o udzielenie wsparcia finansowego oraz wszystkich niezbędnych dokumentów potwierdzających założenie własnej działalności gospodarczej. Dokumenty prosimy dostarczać do dnia 11.05.2018 r.

Uwaga: Rekomendujemy dostarczenie stosownych dokumentów osobiście do Biura projektu w Kielcach, ul. Sandomierska 89, dzięki czemu będzie możliwa weryfikacja na miejscu poprawności wypełnienia wniosku o udzielenie wsparcia oraz załączonych dokumentów.

Szczegóły dotyczące dokumentów niezbędnych do złożenia w ww. terminie wraz z możliwością ich pobrania, znajdą Państwo poniżej, pod aktualnością datowaną na 19.03.2018 roku.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25.04.2018

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż zakończył się finalny proces oceny biznesplanów złożonych przez Uczestników zakwalifikowanych do projektu w ramach II. tury rekrutacji.
W związku z powyższym publikujemy ostateczną listę uczestników, którzy otrzymali rekomendację do otrzymania dofinansowania na założenie działalności gospodarczej. 

Jednocześnie informujemy, iż poniżej (aktualność z dnia 19.03.2018 r.) zamieszczony został wykaz wszystkich niezbędnych dokumentów, jakie uczestnicy, którzy otrzymali rekomendację do dofinansowania, są zobowiązani dostarczyć do Biura Projektu.

Wyniki oceny biznesplanów - lista Uczestników, którzy otrzymali rekomendację do dofinansowania
Wyniki oceny biznesplanów - lista Uczestników, którzy nie otrzymali rekomendacji do dofinansowania - lista rezerwowa
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11.04.2018

Szanowni Państwo,

Przypominamy, że dnia 16.04.2018 do godz. 15:00 upływa termin składania biznesplanów dla Uczestników  Projektu z grup 3. i 4.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06.04.2018

Szanowni Państwo,

z uwagi na rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczych oraz wypłatę wsparcia pomostowego, a także pojawiające się pytania z Państwa strony, poniżej zamieszczamy wzory dokumentów służących rozliczeniu poniesionych przez Państwa wydatków oraz odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania.

W jaki sposób należy rozliczyć otrzymane wsparcie finansowe?
Wsparcie finansowe należy rozliczyć przy wykorzystaniu następujących wzorów:

wzór rozliczenia wsparcia finansowego
oświadczenie o dokonaniu zakupu towarów zgodnie z zatwierdzonym biznesplanem

 

Dodatkowo, w przypadku zaistnienia danych okoliczności:
- opinię rzeczoznawcy za sprzęt używany powyżej 3500,00 PLN
- deklarację sprzedawcy określająca pochodzenie sprzętu używanego wraz z potwierdzeniem, że w okresie ostatnich 7 lat używany środek trwały nie został zakupiony ze środków pomocowych krajowych i/lub wspólnotowych.
Kserokopie opinii rzeczoznawcy i deklaracji powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem.
Wypełnioną tabelę, wydrukowaną i czytelnie podpisaną należy wysłać do siedziby firmy Consultor Sp. z o.o. na adres: Consultor Sp. z o.o., ul. Droga Meczenników Majdanka 74, 20-325 Lublin.
Szczegółowe warunki i zasady rozliczania wsparcia finansowego znajdują się w umowie o przyznanie wsparcia finansowego, a także w Regulaminie przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (§ 3).


W jaki sposób należy rozliczyć otrzymane wsparcie pomostowe finansowe?
Wsparcie pomostowe finansowe należy rozliczyć przy wykorzystaniu następujących wzorów:

wzór rozliczenia wsparcia finansowego pomostowego

Wypełnioną tabelę dot. rozliczenia wsparcia pomostowego za dany miesiąc, wydrukowaną i czytelnie podpisaną należy do 10. dnia kolejnego miesiąca po miesiącu, którego dotyczy rozliczenie (czyli np. za kwiecień do 10. maja) wysłać w wersji papierowej do siedziby firmy Industry Personnel Services Sp. z o.o. na adres: Work Service S.A. ul. Grzybowska 3, 00-132 Warszawa, z dopiskiem na kopercie "dot. projektu Mam pomysł - mam biznes II. edycja)
W przypadku wsparcia pomostowego, w rozliczeniu za miesiąc np. kwiecień powinny się znajdować wyłącznie koszty poniesione w kwietniu (daty zapłaty bezwzględnie z kwietnia). Dopiero po rozliczeniu wsparcia pomostowego za dany miesiąc będzie wypłacone wsparcie pomostowe za miesiąc kolejny.

Jakie warunki muszą być spełnione aby używany sprzęt mógł zostać uznany za kwalifikowalny?
Możliwe jest dokonywanie zakupu używanego sprzętu w ramach umów kupna-sprzedaży przy zachowaniu następujących warunków:
- środek trwały posiada deklarację sprzedawcy określającą jego pochodzenie wraz z potwierdzeniem, że w okresie ostatnich 7 lat używany środek trwały nie został zakupiony ze środków pomocowych krajowych i/lub wspólnotowych,
- cena sprzętu używanego nie przekracza jego wartości rynkowej i jest niższa od ceny podobnego nowego sprzętu/ obowiązkowa wycena rzeczoznawcy gdy wartość zakupu przekracza 3500,00 zł,
- transakcje nie mogą być zawierane pomiędzy członkami rodziny (współmałżonkami, rodzicami, rodzeństwem, dziećmi), a także pomiędzy osobami zamieszkałymi pod tym samym adresem, co uczestnik projektu,
- zapłata za sprzęt została właściwie udokumentowana (zarejestrowana w Urzędzie skarbowym i został odprowadzony podatek od czynności cywilnoprawnej).

Model laptopa, który został przewidziany do zakupienia w biznesplanie, został wycofany i zastąpiony nowym. Czy mogę kupić nowszy model?
Uczestnik projektu może wystąpić do beneficjenta z pisemnym wnioskiem o zmianę biznesplanu, w szczególności w zakresie zestawienia towarów lub usług przewidywanych do zakupienia, ich parametrów technicznych lub jakościowych oraz wartości jednostkowych. Beneficjent w ciągu 15 dni od otrzymania wniosku uczestnika projektu informuje go pisemnie o decyzji dotyczącej zatwierdzenia lub odrzucenia wnioskowanych zmian.

Jakie wydatki mogą zostać pokryte w ramach wsparcia pomostowego finansowego?
Wsparcie pomostowe ma na celu pokrycie niezbędnych, bieżących opłat, bezpośrednio związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej i może być przeznaczone wyłącznie na:
- zapłatę danin publicznoprawnych, z wyjątkiem kar i grzywien,
- koszty administracyjne (w tym koszty czynszu lub wynajmu pomieszczeń w części bezpośrednio wykorzystywanej na prowadzona działalność gospodarczą),
- koszty eksploatacji pomieszczeń (w tym m.in. opłaty za energię elektryczną, cieplną, gazową i wodę),
- koszty opłat telekomunikacyjnych,
- koszty usług pocztowych,
- koszty usług księgowych,
- koszty związane z ubezpieczeniem osób i/lub mienia związane bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą,
- koszty usług prawnych,
- koszty usług leasingowych,
- koszty działań informacyjno – promocyjnych,
- koszty materiałów biurowych,
- koszty związane z otwarciem i prowadzeniem rachunku bankowego.
Wydatki przedstawione do rozliczenia w ramach wsparcia pomostowego finansowego, które nie będą zgodne z powyższą listą, automatycznie zostaną uznane za niekwalifikowalne.

Dokonując rozliczenia wsparcia finansowego, uczestnik zobligowany jest przedstawić szczegółowe zestawienie towarów lub usług, których zakup został dokonany ze środków na rozwój przedsiębiorczości wraz ze wskazaniem ich parametrów technicznych lub jakościowych. W którym miejscu należy wskazać parametry techniczne lub jakościowe zakupionych towarów lub usług?
Informację dotyczącą parametrów technicznych lub jakościowych zakupionych towarów lub usług należy zamieścić w kolumnie nr 6 „nazwa towaru lub usługi”.

Na jednej fakturze znajduje się kilka różnych towarów/usług. W jaki sposób należy rozliczyć takie wydatki?
W przypadku, gdy na jednej fakturze znajduje się kilka różnych towarów/usług, wówczas w zestawieniu należy każdy taki wydatek wykazać oddzielnie, co jest podyktowane koniecznością zweryfikowania przez Beneficjenta prawidłowości wydatkowania środków oraz ich zgodności z biznesplanem. Kwota dokumentu brutto i netto (kolumny 7 i 8) dotyczy wartości całej faktury, z kolei kolumny 9 i 10 (kwota wydatków kwalifikowalnych oraz w tym VAT) odnoszą się konkretnie do danego wydatku. Kwota wszystkich wydatków znajdujących się na danej fakturze musi równać się jej kwocie ogółem.

Ponadto informujemy, że jeżeli uczestnik w ramach dotacji zakupił materiały zużywalne w celu świadczenia usług lub w celu dalszej sprzedaży, powinien wykazać przychód z tytułu świadczonych usług lub sprzedaży towarów i materiałów lub w inny sposób uzasadnić fakt nieposiadania zakupionych towarów, co może być przedmiotem kontroli ze strony Beneficjenta.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19.03.2018 r.
Szanowni Państwo,

Uczestnicy, którzy otrzymali rekomendację do dofinansowania zobligowani są do dostarczenia do Realizatorów projektu wniosku o udzielenie wsparcia finansowego oraz wszystkich niezbędnych dokumentów potwierdzających założenie własnej działalności gospodarczej. Dokumenty prosimy dostarczać do dnia 09.04.2018 r.

Uwaga: Rekomendujemy dostarczenie stosownych dokumentów osobiście do Biura projektu w Kielcach, ul. Sandomierska 89, dzięki czemu będzie możliwa weryfikacja na miejscu poprawności wypełnienia wniosku o udzielenie wsparcia oraz załączonych dokumentów.

Przypominamy, iż zgodnie z Regulaminem konkursu, do wniosku o udzielenie wsparcia finansowego (ZAŁĄCZNIK NR 3) uczestnik projektu musi załączyć następujące dokumenty:

- potwierdzenie wykonania usługi szkoleniowo-doradczej, lub zaświadczenie o odbyciu w ciągu ostatnich trzech lat poprzedzających przystąpienie do projektu szkoleń z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej (nie dotyczy uczestników, którzy, brali udział w szkoleniu i doradztwie w ramach niniejszego projektu)

- kopię dokumentu poświadczającego rozpoczęcie działalności gospodarczej,

- kopię nadania numeru REGON,

- kopię dokumentu zawierającego PESEL Wnioskodawcy,

- zaktualizowanego biznesplanu na okres 2 lat działalności firmy, jeżeli w wyniku oceny uległ on modyfikacji,

- oświadczenie o otrzymaniu/nieotrzymaniu pomocy de minimis w ciągu 3 kolejnych lat poprzedzających dzień złożenia wniosku (ZAŁĄCZNIK NR 8).

W przypadku otrzymania pomocy de minimis w ciągu 3 kolejnych lat poprzedzających dzień złożenia wniosku należy załączyć kopie zaświadczeń wydane na podstawie przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej,

- harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji, która ma być objęta środkami na rozwój przedsiębiorczości (szczegółowy kosztorys inwestycji oraz harmonogram wydatków) wraz ze szczegółowym uzasadnieniem konieczności poniesienia wydatków objętych wnioskiem.

- w przypadku osób odchodzących z rolnictwa oraz członków ich rodzin do wniosku należy dodatkowo dołączyć oświadczenie o przejściu z systemu ubezpieczeń społecznych rolników (KRUS) do ogólnego systemu ubezpieczeń (ZUS) (ZAŁĄCZNIK NR 10)

- Oświadczenie o niekorzystaniu z tych samych źródeł (ZAŁĄCZNIK NR 9) - dotyczy osób z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Przypominamy również, iż istnieje możliwość uzyskania wsparcia pomostowego w okresie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności ze środków dotacji. Wsparcie pomostowe przyznaje się w oparciu o wniosek uczestnika projektu (ZAŁĄCZNIK NR 4) złożony u Beneficjenta (możliwość złożenia ww. wniosku wraz z pozostałymi dokumentami dołączanymi do wniosku o udzielenie wsparcia finansowego).

Wypłata środków finansowych na założenie działalności gospodarczej oraz w ramach wsparcia pomostowego następuje pod podpisaniu umów, odpowiednio o przyznanie wsparcia finansowego oraz wsparcia pomostowego i szkoleniowo-doradczego (Załączniki nr 5, 6 i 7).

Uwaga: przypominamy o konieczności zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy o udzielenie wsparcia finansowego oraz pomostowego, zgodnie z §5 Regulaminu, a także o wymaganych Oświadczeniach (ZAŁĄCZNIKI NR 11 i 12).

ZAŁĄCZNIKI:
Załącznik nr 3 - wniosek o przyznanie środków finansowych
Załącznik nr 4 - wniosek o przyznanie wsparcia finansowego pomostowego
Załącznik nr 5 - wzór umowy o przyznanie wsparcia finansowego
Załącznik nr 6 - wzór umowy o przyznanie wsparcia pomostowego finansowego
Załącznik nr 7 - wzór umowy o przyznanie wsparcia pomostowego doradczego
Załącznik nr 8 - oświadczenie o otrzymaniu pomocy de minimis
Załącznik nr 9 - oświadczenie o niekorzystaniu z tych samych źródeł
Załącznik nr 10 - oświadczenie o przejściu z systemu ubezpieczeń społecznych rolników (KRUS) do ogólnego systemu ubezpieczeń
Załącznik nr 11 - oświadczenie poręczyciela beneficjenta pomocy o nieposiadaniu długów
Załącznik nr 12 - oświadczenie zgoda małżonka na wniesienie zabezpieczenia poręczyciela

-----------------------------------------------------------------------------------
06.03.2018 r.
Szanowni Państwo,

Informujemy, iż zakończył się finalny proces oceny biznesplanów.
W związku z powyższym publikujemy ostateczną listę uczestników, którzy otrzymali rekomendację do otrzymania dofinansowania na założenie działalności gospodarczej.

Jednocześnie informujemy, iż w przyszłym tygodniu na stronie projektu, zamieszczony zostanie wykaz wszystkich niezbędnych dokumentów, jakie uczestnicy, którzy otrzymali rekomendację do dofinansowania, są zobowiązani dostarczyć do Biura Projektu.

Wyniki oceny biznesplanów - lista uczestników, którzy otrzymali rekomendację do dofinansowania
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28.02.2018 r.
Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż Komisja Rekrutacyjna zakończyła ocenę formularzy rekrutacyjnych. Do uczestnictwa w projekcie w II. turze rekrutacji zostało zakwalifikowanych 31 kandydatów/ek, którzy uzyskali największą liczbę punktów. Niezależnie od uzyskanej liczby punktów, wszyscy uczestnicy zostaną poinformowani mailowo/listownie o wynikach oceny formularza rekrutacyjnego w terminie do 5 dni roboczych od daty zakończenia postępowania rekrutacyjnego.  
Przypominamy jednocześnie, że zgodnie zapisami Regulaminu Rekrutacji „Od przeprowadzonej przez Komisję Rekrutacyjną oceny (obejmującej m.in. ocenę formularzy rekrutacyjnych)  nie przysługują osobie ubiegającej się o udział w projekcie żadne środki odwoławcze”.

1. Wykaz Uczestników/czek zakwalifikowanych do projektu
2. Wykaz Uczestników/czek niezakwalifikowanych do projektu - lista rezerwowa

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12.02.2018 r.
Szanowni Państwo,

W związku z Państwa licznymi pytaniami dotyczącymi formy zabezpieczenia umowy o przyznanie wsparcia finansowego i wsparcia pomostowego, niniejszym informujemy:

"1. W ramach niniejszego Projektu co do zasady wymagane jest złożenie zabezpieczenia wpostaci weksla własnego in blanco poręczonego przez dwóch poręczycieli, spełniających niżej opisane wymagania, wraz z deklaracją wekslową, zawierającą upoważnienie dla Beneficjenta do wypełnienia tego weksla do kwoty równej sumie dotacji wraz z wsparciem pomostowym finansowym, powiększonej o odsetki w wysokości jak dla zaległości podatkowych, naliczone od dnia przekazania środków na konto Beneficjenta pomocy do dnia zwrotu, w wypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Beneficjenta pomocy zobowiązań wynikających z niniejszej umowy albo niewykonania przez niego zobowiązań powstałych na skutek rozwiązania tej umowy.
2. Poręczyciele, którzy udzielą poręczenia wekslowego na wekslu in blanco wystawionym przez Beneficjenta pomocy:
a) są osobami fizycznymi w wieku do 70 lat, posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych,
b) pozostawały przez okres co najmniej 12 pełnych miesięcy kalendarzowych przed datą zawarcia niniejszej umowy w stosunku pracy z pracodawcą nie będącym w stanie likwidacji lub upadłości, lub prowadziły przez taki sam okres działalność gospodarczą, albo uzyskiwały dochody z tytułu posiadania udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego, pobierały emeryturę, albo rentę strukturalną przyznaną na podstawie decyzji administracyjnej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na uzyskanie rent strukturalnych objętych planem rozwoju obszarów wiejskich (DZ. U. Nr 114 poz. 1191 z późn. zm.),
c) pozostają w stosunku pracy z pracodawcą nie będą cym w stanie likwidacji lub upadłości (w przypadku osób zatrudnionych) w momencie składania poręczenia na wekslu in blanco oraz zatrudnieni są na umowę o pracę na czas nieokreślony lub określony, przy czym okres ten nie może być krótszy niż 12 miesięcy przed datą złożenia poręczenia,
d) uzyskały w okresie ostatnich pełnych 12 miesięcy kalendarzowych przed datą zawarcia niniejszej umowy średnie miesięczne dochody w wysokości nie niższej niż 2 100 zł (dwa tysiące sto zł) brutto,
e) w chwili udzielenia poręczeń posiadają decyzję administracyjną zgodnie z którą okres pobierania renty strukturalnej nie upłynie wcześniej niż okres 1,5 roku od daty rozpoczęcia działalności gospodarczej przez Beneficjenta pomocy, którego są poręczycielem (warunek ten dotyczy wyłącznie poręczy cieli pobierających rentę strukturalną), w chwili udzielenia poręczenia nie posiadają żadnych długów objętych tytułami egzekucyjnymi oraz nie są dłużnikami w sprawach prowadzonych w ramach egzekucji sądowej lub egzekucji administracyjnej, a także w stosunk u do nich nie toczą się żadne postępowania sądowe lub administracyjne dotyczące niespłaconych zobowiązań pieniężnych (Załącznik nr 11 niniejszego Regulaminu).
UWAGA!!! W niniejszym Projekcie każdy poręczyciel może udzielić poręczenia tylko jednemu Beneficjentowi pomocy.
UWAGA!!! Małżonek Beneficjenta pomocy nie może być jego poręczycielem. Wyjątek stanowi sytuacja, w której małżonkowie posiadają rozdzielność majątkową.

3. W celu udokumentowania spełnienia przez poręczycieli ww. wymogów, Beneficjent pomocy razem z wekslem in blanco przedłoży do Biura Projektu stosowne dokumenty, w tym w szczególności:
a) w przypadku poręczycieli zatrudnionych w ramach stosunku pracy:

 • zaświadczenie o zatrudnieniu i o wysokości średnich miesięcznych dochodów osiągniętych ze stosunku pracy w okresie ostatnich 12 pełnych miesięcy kalendarzowych poprzedzających zawarcie niniejszej umowy,
 • zaświadczenie o rodzaju umowy zawartej z pracodawcą (na czas nieokreślony lub określony - w tym przypadku należy określić czas trwania tej umowy);
b) w przypadku poręczycieli prowadzących działalność gospodarczą:
 • zaświadczenie z urzędu skarbowego o wysokości dochodu osiągniętego w 2017 roku albo kopię deklaracji na podatek dochodowy za 2017 rok wraz z dowodem złożenia tej deklaracji w urzędzie skarbowym,
 • pisemne oświadczenie poręczyciela o wysokości dochodu osiągniętego w okresie od 1.01.2018 r. roku do końca miesiąca kalendarzowego poprzedzającego zawarcie niniejszej umowy oraz
 • zaświadczenia z urzędu skarbowego oraz ZUS o niezaleganiu z podatkami i składkami na ubezpieczenie społeczne wystawione nie później niż 1 miesiąc przed zawarciem niniejszej umowy;
c) decyzje administracyjne o przyznaniu emerytury/renty strukturalnej oraz dowody potwierdzające otrzymanie emerytury/renty strukturalnej w okresie 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających zawarcie niniejszej umowy;
d) w przypadku poręczycieli pobierających rentę strukturalną decyzję administracyjną potwierdzającą, że okres pobierania renty nie upłynie wcześniej niż okres 1,5 roku od daty rozpoczęcia działalności gospodarczej przez Beneficjenta pomocy, którego są poręczycielem;
e) oświadczenia o nieposiadaniu żadnych długów objętych tytułami egzekucyjnymi oraz, że nie są dłużnikami w sprawach prowadzonych w ramach egzekucji sądowej lub egzekucji administracyjnej, a także w stosunku do nich nie toczą się żadne postępowania sądowe lub administracyjne, a także, że w stosunku do nich nie toczą się żadne postępowania sadowe lub administracyjne dotyczące niespłaconych zobowiązań pieniężnych
4. Wniesienie zabezpieczenia wymaga również załączenia:
a) w przypadku gdy Beneficjent pomocy/poręczyciel pozostaje w związku małżeńskim - oświadczenia małżonka o zgodzie na wniesienie zabezpieczenia/poręczenie weksla, ewentualnie załączenia odpisu aktu notarialnego albo sądowego orzeczenia znoszącego małżeńską wspólność majątkową,
b) jeżeli Beneficjent pomocy/poręczyciel nie pozostaje w związku małżeńskim - oświadczenia o niepozostawaniu w związku małżeńskim.
5. Na uzasadniony wniosek Uczestnika projektu dopuszcza się możliwość uwzględnienia innych form zabezpieczenia umowy na otrzymanie wsparcia finansowego oraz wsparcia pomostowego.
6. Dokument stanowiący zabezpieczenie umowy zostanie Beneficjentowi pomocy zwrócony na jego pisemny wniosek złożony po całkowitym rozliczeniu przez Beneficjenta udzielonego wsparcia finansowego oraz nie szybciej niż przed upływem terminu 12 miesięcy liczonych od dnia rozpoczęcia przez niego działalności gospodarczej określonej we wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (lub daty zarejestrowania w KRS) i obowiązkowym potwierdzeniu tego faktu dokumentami (odpowiednie zaświadczenia Urzędu Skarbowego, ZUS) w terminie 3 tygodni od daty upływu dwunastomiesięcznego okresu prowadzenia działalności gospodarczej.
7. W przypadku niezłożenia do końca okresu realizacji Projektu pisemnego wniosku o zwrot weksla stanowiącego zabezpieczenie, zostanie on zniszczony Komisyjnie, w obecności co najmniej dwóch pracowników projektu.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

07.02.2018 r.
Szanowni Państwo,

Informujemy, iż do dnia 02.03.2018 do godz. 16:00 prowadzony będzie nabór biznesplanów na okres 2 lat działalności firmy. Wraz z biznesplanem prosimy o złożenie Harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

Wszystkie ww. dokumenty prosimy wypełnić przy wykorzystaniu poniższych wzorów:
1. Zał. nr 1 - wzór biznesplanu na okres dwóch lat działalności firmy
2. Wzór harmonogramu rzeczowo-finansowego
3. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Wszystkie dokumenty prosimy złożyć w jednym egzemplarzu,  wypełnione elektronicznie, wydrukowane, z czytelnymi, odręcznymi  podpisami. Dokumenty powinny być trwale spięte.

Uwaga!!! Beneficjent pomocy (Uczestnik projektu) rejestruje działalność gospodarczą dopiero po otrzymaniu ostatecznej informacji o przyznaniu środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, przy czym dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej co do zasady powinien być tożsamy z dniem jej rejestracji.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

30.01.2018 r.
Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż Komisja Rekrutacyjna zakończyła ocenę formularzy rekrutacyjnych. Do uczestnictwa w projekcie w I. turze rekrutacji zostało zakwalifikowanych 30 kandydatów/ek, którzy uzyskali największą liczbę punktów. Niezależnie od uzyskanej liczby punktów, wszyscy uczestnicy zostaną poinformowani mailowo/listownie o wynikach oceny formularza rekrutacyjnego w terminie do 5 dni roboczych od daty zakończenia postępowania rekrutacyjnego.  
Przypominamy jednocześnie, że zgodnie zapisami Regulaminu Rekrutacji „Od przeprowadzonej przez Komisję Rekrutacyjną oceny (obejmującej m.in. ocenę formularzy rekrutacyjnych)  nie przysługują osobie ubiegającej się o udział w projekcie żadne środki odwoławcze”.


Wykaz uczestników/czek zakwalifikowanych do projektu
Wykaz uczestników/czek niezakwalifikowanych do projektu - lista rezerwowa
Wykaz uczestników/czek niezakwalifikowanych do projektu - niespełnienie kryteriów formalnych lub formalno-punktowych
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

30.01.2018 r.
Szanowni Państwo,
Informujemy, iż termin składania formularzy rekrutacyjnych w II. turze rekrutacji do projektu 
"Mam pomysł – mam biznes. Rozwój przedsiębiorczości w województwie świętokrzyskim" II edycja został wydłużony do dnia 16 lutego 2018 roku. Jednocześnie zachęcamy Państwa do udziału w projekcie.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


29.01.2018 r.
Szanowni Państwo,
 
W związku z realizacją projektu pt. „Mam pomysł – mam biznes. Rozwój przedsiębiorczości w województwie świętokrzyskim (II. edycja)”, zapraszamy do złożenia oferty cenowej na realizację usługi doradztwa indywidualnego oraz doradztwa grupowego z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, świadczonego na rzecz Uczestników/czek ww. projektu.
 
W ramach projektu zrealizowane zostanie 420 godzin doradztwa indywidualnego dla 60 osób oraz 12 godzin doradztwa grupowego. Pierwsza część doradztwa (dla 30 osób) planowana jest od 05.02.2018. Druga tura (kolejne 30 osób) rozpocznie się najpóźniej w 06.2018 roku.
 
Proszę o podanie ceny brutto za jedną godzinę zegarową realizacji usługi (cena powinna być jednakowa dla doradztwa indywidualnego oraz doradztwa grupowego).
 

Wszystkich zainteresowanych prosimy o składanie ofert na podany niżej adres mailowy:

bartlomiej.kaptur@krajowecentrumpracy.pl

W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem 508-024-438.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


29.01.2018 r.
Szanowni Państwo,
 
W związku z realizacją projektu pt. „Mam pomysł – mam biznes. Rozwój przedsiębiorczości w województwie świętokrzyskim (II. edycja)”, zapraszamy do złożenia oferty cenowej na realizację usługi szkoleń grupowych z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, świadczonego na rzecz Uczestników/czek ww. projektu.
 
W ramach projektu zrealizowane zostanie 120 godzin szkolenia dla 60 osób (4 grupy x 30 godzin). Pierwsza część szkoleń (dla 30 osób) planowana jest od 05.02.2018. Druga tura (kolejne 30 osób) rozpocznie się najpóźniej w 06.2018 roku.
 
Proszę o podanie ceny brutto za jedną godzinę zegarową realizacji usługi.
 

Wszystkich zainteresowanych prosimy o składanie ofert na podany niżej adres mailowy:

bartlomiej.kaptur@krajowecentrumpracy.pl

W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem 508-024-438.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

04.01.2018 r.
Szanowni Państwo,
Informujemy, iż termin składania formularzy rekrutacyjnych do projektu 
"Mam pomysł – mam biznes. Rozwój przedsiębiorczości w województwie świętokrzyskim" II edycja został wydłużony do dnia 19 stycznia 2018 roku. Jednocześnie zachęcamy Państwa do udziału w projekcie.
 

01.09.2017 r.
Szanowni Państwo,
informujemy że rozpoczęliśmy realizację projektu "Mam pomysł – mam biznes. Rozwój przedsiębiorczości w województwie świętokrzyskim" II edycja.
Celem głównym projektu jest wspieranie postaw przedsiębiorczych oraz aktywizacja zawodowa Uczestników i założenie własnych działalności gospodarczych.

Projekt skierowany jest do osób w wieku powyżej 29 roku życia, z terenu województwa świętokrzyskiego zamieszkujących  gminy wiejskie  o najmniejszym dostępie do usług publicznych  OSI*, zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, z wyłączeniem zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym, lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do naszego Biura projektu przy ul. Sandomierskiej 89 w Kielcach. Zachęcamy również do kontaktu telefonicznego pod numerami 571 306 082 lub 509 897 754.


* projekt realizowany jest w n/w powiatach:
 1. w powiecie buskim, gminy: Wiślica, Nowy Korczyn, Solec-Zdrój, Stopnica, Tuczępy, Pacanów, Gnojno;
 2. w powiecie jędrzejowskim, gminy: Słupia Jędrzejowska, Nagłowice, Oksa, Małogoszcz, Imielno, Wodzisław;
 3. w powiecie kazimierskim, gminy: Kazimierza Wielka, Skalbmierz, Czarnocin, Bejsce, Opatowiec;
 4. w powiecie kieleckim, gminy: Mniów, Łopuszno, Pierzchnica, Raków, Łagów, Bodzentyn;
 5. w powiecie koneckim, gminy: Gowarczów, Stąporków, Smyków, Radoszyce, Fałków, Ruda Maleniecka, Słupia Konecka;
 6. w powiecie opatowskim, gminy: Opatów, Lipnik, Wojciechowice, Iwaniska, Baćkowice, Sadowie, Tarłów;
 7. w powiecie ostrowieckim, gminy: Ćmielów, Bałtów, Bodzechów, Kunów, Waśniów;
 8. w powiecie pińczowskim, gminy: Michałów, Działoszyce, Złota;
 9. w powiecie sandomierskim, gminy: Klimontów, Łoniów, Koprzywnica, Samborzec, Obrazów, Dwikozy, Wilczyce;
 10. w powiecie skarżyskim, gmina: Bliżyn;
 11. w powiecie starachowickim, gminy: Mirzec, Wąchock;
 12. w powiecie staszowskim, gminy: Szydłów, Osiek, Oleśnica;
 13. w powiecie włoszczowskim, gminy: Kluczewsko, Secemin, Radków, Moskorzew. 


loga_stopka