Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem

Projekt „Mam pomysł - mam biznes."

loga_naglowek
banner_3_1
Projekt "Mam pomysł - mam biznes. Rozwój przedsiębiorczości w województwie świętokrzyskim” w ramach działania 10.04. Rozwój przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy z RPO WŚ 2014-2020. Okres realizacji 01.09.2016 do 28.02.2018. Działania skierowane są do 53 uczestników w tym 32 kobiet i 21 mężczyzn powyżej 29 r.ż., pozostających bez zatrudnienia (os. bezrobotne i nieaktywne zawodowo), znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy oraz osób odchodzących z rolnictwa zarejestrowanych jako bezrobotne i członków ich rodzin zarejestrowanych jako bezrobotni (osoby znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, których gospodarstwa rolne nie przekraczają 2ha przeliczeniowych), które uczą się, pracują lub zam. w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na obszarze woj. Świętokrzyskiego.
Uczestnicy będą mogli skorzystać z dotacji na założenie działalności gospodarczej, wsparcia pomostowego czy doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej.

Biuro projektu: ul. Sandomierska 89, Kielce
Osoba do kontaktu: Bartłomiej Kaptur
Kontakt:   +48 508 024 438,
E-mail: bartlomiej.kaptur@krajowecentrumpracy.pl

loga_stopka
 

Data aktualizacji 27.09.2017

Szanowni Państwo,
Rozpoczynamy specjalistyczne doradztwo po założeniu działalności gospodarczej, świadczone w ramach wsparcia pomostowego. Specjalistyczne doradztwo może być prowadzone min. z zagadnień: księgowych, prawnych oraz marketingowych dotyczących prowadzonej działalności. Każdy z Państwa zostanie indywidualnie powiadomiony o terminie spotkań zgodnych z wcześniej deklarowaną przez Państwa tematyką. Można również zgłaszać pracownikowi Biura Projektu swoje propozycje co do tychże terminów.


 

Data aktualizacji 11.09.2017

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż w związku z realizację projektu "Mam pomysł – mam biznes. Rozwój przedsiębiorczości w województwie świętokrzyskim", prowadzimy rozeznanie rynku i poszukujemy kandydatów na stanowisko:

doradca w ramach indywidualnego doradztwa specjalistycznego świadczonego w ramach wsparcia pomostowego dla 45 uczestników/czek projektu, po założeniu własnej działalności gospodarczej. Doradztwo świadczone będzie w aspektach marketingowych i/lub księgowych i/lub prawnych. Forma zatrudnienia to umowa cywilno-prawna a łączny wymiar godzin w projekcie to 450 h (10 godzin wsparcia na Uczestnika/czkę).


Wszystkich zainteresowanych prosimy o składanie ofert mailowych określających cenę brutto za godzinę prowadzonego doradztwa, na podany niżej adres mailowy:
bartlomiej.kaptur@krajowecentrumpracy.pl
W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem 508-024-438.

 

 

Data aktualizacji 24.03.2017

Szanowni Państwo,

z uwagi na rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczych oraz wypłatę wsparcia pomostowego, a także pojawiające się pytania z Państwa strony, poniżej zamieszczamy wzory dokumentów służących rozliczeniu poniesionych przez Państwa wydatków oraz odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania.

W jaki sposób należy rozliczyć otrzymane wsparcie finansowe?
Wsparcie finansowe należy rozliczyć przy wykorzystaniu następujących wzorów:

wzor_rozliczenia_wsparcia_finansowego
zakup_towarow_zgodnie_z_biznesplanem
Dodatkowo, w przypadku zaistnienia danych okoliczności:
- opinię rzeczoznawcy za sprzęt używany powyżej 3500,00 PLN
- deklarację sprzedawcy określająca pochodzenie sprzętu używanego wraz z potwierdzeniem, że w okresie ostatnich 7 lat używany środek trwały nie został zakupiony ze środków pomocowych krajowych i/lub wspólnotowych.
Kserokopie opinii rzeczoznawcy i deklaracji powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem.
Wypełnioną tabelę, wydrukowaną i czytelnie podpisaną należy wysłać do siedziby firmy Consultor na adres ul. Droga Meczenników Majdanka 74, 20-325 Lublin.
Szczegółowe warunki i zasady rozliczania wsparcia finansowego znajdują się w umowie o przyznanie wsparcia finansowego, a także w Regulaminie przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (§ 3).

W jaki sposób należy rozliczyć otrzymane wsparcie pomostowe finansowe?
Wsparcie pomostowe finansowe należy rozliczyć przy wykorzystaniu następujących wzorów:

wzor_rozliczenia_wsparcia_pomostowego_finansowego
 

Wypełnioną tabelę dot. rozliczenia wsparcia pomostowego, wydrukowaną i czytelnie podpisaną należy na początku każdego miesiąca wysłać do siedziby firmy Industry Personnel Services Sp. z o.o. na adres ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa.
W przypadku wsparcia pomostowego, w rozliczeniu za miesiąc marzec powinny się znajdować koszty poniesione w marcu. Po rozliczeniu wsparcia pomostowego za marzec będzie wypłacone kolejne wsparcie pomostowe.
Szczegółowe warunki i zasady rozliczania dotacji oraz wsparcia pomostowego finansowego znajdują się w umowach o przyznanie wsparcia pomostowego finansowego, a także w Regulaminie przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (§ 4).

Jakie warunki muszą być spełnione aby używany sprzęt mógł zostać uznany za kwalifikowalny?
Możliwe jest dokonywanie zakupu używanego sprzętu w ramach umów kupna-sprzedaży przy zachowaniu następujących warunków:
- środek trwały posiada deklarację sprzedawcy określającą jego pochodzenie wraz z potwierdzeniem, że w okresie ostatnich 7 lat używany środek trwały nie został zakupiony ze środków pomocowych krajowych i/lub wspólnotowych,
- cena sprzętu używanego nie przekracza jego wartości rynkowej i jest niższa od ceny podobnego nowego sprzętu/ obowiązkowa wycena rzeczoznawcy gdy wartość zakupu przekracza 3500,00 zł,
- transakcje nie mogą być zawierane pomiędzy członkami rodziny (współmałżonkami, rodzicami, rodzeństwem, dziećmi), a także pomiędzy osobami zamieszkałymi pod tym samym adresem, co uczestnik projektu,
- zapłata za sprzęt została właściwie udokumentowana (zarejestrowana w Urzędzie skarbowym i został odprowadzony podatek od czynności cywilnoprawnej).

Model laptopa, który został przewidziany do zakupienia w biznesplanie, został wycofany i zastąpiony nowym. Czy mogę kupić nowszy model?
Uczestnik projektu może wystąpić do beneficjenta z pisemnym wnioskiem o zmianę biznesplanu, w szczególności w zakresie zestawienia towarów lub usług przewidywanych do zakupienia, ich parametrów technicznych lub jakościowych oraz wartości jednostkowych. Beneficjent w ciągu 15 dni od otrzymania wniosku uczestnika projektu informuje go pisemnie o decyzji dotyczącej zatwierdzenia lub odrzucenia wnioskowanych zmian.

 

Jakie wydatki mogą zostać pokryte w ramach wsparcia pomostowego finansowego?
Wsparcie pomostowe ma na celu pokrycie niezbędnych, bieżących opłat, bezpośrednio związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej i może być przeznaczone wyłącznie na:
- zapłatę danin publicznoprawnych, z wyjątkiem kar i grzywien,
- koszty administracyjne (w tym koszty czynszu lub wynajmu pomieszczeń w części bezpośrednio wykorzystywanej na prowadzona działalność gospodarczą),
- koszty eksploatacji pomieszczeń (w tym m.in. opłaty za energię elektryczną, cieplną, gazową i wodę),
- koszty opłat telekomunikacyjnych,
- koszty usług pocztowych,
- koszty usług księgowych,
- koszty związane z ubezpieczeniem osób i/lub mienia związane bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą,
- koszty usług prawnych,
- koszty usług leasingowych,
- koszty działań informacyjno – promocyjnych,
- koszty materiałów biurowych,
- koszty związane z otwarciem i prowadzeniem rachunku bankowego.
Wydatki przedstawione do rozliczenia w ramach wsparcia pomostowego finansowego, które nie będą zgodne z powyższą listą, automatycznie zostaną uznane za niekwalifikowalne.

Dokonując rozliczenia wsparcia finansowego, uczestnik zobligowany jest przedstawić szczegółowe zestawienie towarów lub usług, których zakup został dokonany ze środków na rozwój przedsiębiorczości wraz ze wskazaniem ich parametrów technicznych lub jakościowych. W którym miejscu należy wskazać parametry techniczne lub jakościowe zakupionych towarów lub usług?
Informację dotyczącą parametrów technicznych lub jakościowych zakupionych towarów lub usług należy zamieścić w kolumnie nr 6 „nazwa towaru lub usługi”.

 

Na jednej fakturze znajduje się kilka różnych towarów/usług. W jaki sposób należy rozliczyć takie wydatki?
W przypadku, gdy na jednej fakturze znajduje się kilka różnych towarów/usług, wówczas w zestawieniu należy każdy taki wydatek wykazać oddzielnie, co jest podyktowane koniecznością zweryfikowania przez Beneficjenta prawidłowości wydatkowania środków oraz ich zgodności z biznesplanem. Kwota dokumentu brutto i netto (kolumny 7 i 8) dotyczy wartości całej faktury, z kolei kolumny 9 i 10 (kwota wydatków kwalifikowalnych oraz w tym VAT) odnoszą się konkretnie do danego wydatku. Kwota wszystkich wydatków znajdujących się na danej fakturze musi równać się jej kwocie ogółem.

Ponadto informujemy, że jeżeli uczestnik w ramach dotacji zakupił materiały zużywalne w celu świadczenia usług lub w celu dalszej sprzedaży, powinien wykazać przychód z tytułu świadczonych usług lub sprzedaży towarów i materiałów lub w inny sposób uzasadnić fakt nieposiadania zakupionych towarów, co może być przedmiotem kontroli ze strony Beneficjenta.

 

Data aktualizacji 17.02.2017

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż zakończył się finalny proces oceny biznesplanów, tj. z uwzględnieniem wszystkich złożonych w terminie wniosków o ponowne ich rozpatrzenie. W związku z powyższym publikujemy ostateczną listę uczestników, którzy otrzymali rekomendację do otrzymania dofinansowania na założenie działalności gospodarczej oraz listę uczestników rezerwowych. O wynikach powtórnej oceny biznesplanu uczestnicy zostaną również poinformowani pisemnie. Przypominamy, że powtórna ocena biznesplanu jest oceną wiążącą i ostateczną i nie podlega dalszej procedurze odwoławczej.

Uczestnicy, którzy otrzymali rekomendację do dofinansowania (z listy podstawowej) zobligowani są do dostarczenia do Realizatorów projektu wniosku o udzielenie wsparcia finansowego oraz wszystkich niezbędnych dokumentów potwierdzających założenie własnej działalności gospodarczej. Dokumenty prosimy dostarczać do dnia 28.02.2017 r.

Uwaga: Rekomendujemy dostarczenie stosownych dokumentów osobiście do Biura projektu w Kielcach, ul. Sandomierska 89, dzięki czemu będzie możliwa weryfikacja na miejscu poprawności wypełnienia wniosku o udzielenie wsparcia oraz załączonych dokumentów.

Przypominamy, iż zgodnie z Regulaminem konkursu, do wniosku o udzielenie wsparcia finansowego (Załącznik nr 3) uczestnik projektu musi załączyć następujące dokumenty:

- potwierdzenie wykonania usługi szkoleniowo-doradczej, lub zaświadczenie o odbyciu w ciągu ostatnich trzech lat poprzedzających przystąpienie do projektu szkoleń z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej (nie dotyczy uczestników, którzy, brali udział w szkoleniu i doradztwie w ramach niniejszego projektu)

- kopię dokumentu poświadczającego rozpoczęcie działalności gospodarczej,

- kopię nadania numeru REGON,

- kopię dokumentu zawierającego PESEL Wnioskodawcy,

- kopię dokumentu nadania numeru NIP,

- zaktualizowanego biznesplanu na okres 2 lat działalności firmy, jeżeli w wyniku oceny uległ on modyfikacji,

- oświadczenie o otrzymaniu/nieotrzymaniu pomocy de minimis w ciągu 3 kolejnych lat poprzedzających dzień złożenia wniosku (Załącznik nr 8).

W przypadku otrzymania pomocy de minimis w ciągu 3 kolejnych lat poprzedzających dzień złożenia wniosku należy załączyć kopie zaświadczeń wydane na podstawie przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej,

- harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji, która ma być objęta środkami na rozwój przedsiębiorczości (szczegółowy kosztorys inwestycji oraz harmonogram wydatków) wraz ze szczegółowym uzasadnieniem konieczności poniesienia wydatków objętych wnioskiem.

- w przypadku osób odchodzących z rolnictwa oraz członków ich rodzin do wniosku należy dodatkowo dołączyć oświadczenie o przejściu z systemu ubezpieczeń społecznych rolników (KRUS) do ogólnego systemu ubezpieczeń (ZUS) (Załącznik nr 10).

- Oświadczenie o niekorzystaniu z tych samych źródeł (Załącznik nr 9)

Przypominamy również, iż istnieje możliwość uzyskania wsparcia pomostowego w okresie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności ze środków dotacji. Wsparcie pomostowe przyznaje się w oparciu o wniosek uczestnika projektu (Załącznik nr 4) złożony u Beneficjenta (możliwość złożenia ww. wniosku wraz z pozostałymi dokumentami dołączanymi do wniosku o udzielenie wsparcia finansowego).

Wypłata środków finansowych na założenie działalności gospodarczej oraz w ramach wsparcia pomostowego następuje pod podpisaniu umów, odpowiednio o przyznanie wsparcia finansowego oraz wsparcia pomostowego i szkoleniowo-doradczego (Załączniki nr 5, 6 i 7).

Uwaga: przypominamy o konieczności zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy o udzielenie wsparcia finansowego oraz pomostowego, zgodnie z §5 Regulaminu, a także o wymaganych Oświadczeniach (Załącznik nr 11 i 12).

lista uczestników rezerwowych
lista uczestników podstawowa
Załącznik nr 3
Załącznik nr 8
Załącznik nr 10
Załącznik nr 9
Załącznik nr 4
Załącznik nr 11
Załącznik nr 12

 

Data aktualizacji 06.02.2017

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż w dniu 03.02.2017 r. obradowała Komisja Oceny Wniosków, która dokonała oceny wszystkich złożonych w wyznaczonym terminie Biznesplanów. Zgodnie z Regulaminem konkursu, każdy uczestnik otrzyma również informację pisemną na temat uzyskanej oceny. Ponadto zgodnie z § 1 ww. Regulaminu, ostateczna lista uczestników projektu kwalifikujących się do otrzymania dotacji zostanie zamieszczona na stronie po zakończeniu wszystkich wymaganych procedur.

Lista biznesplanów ocenionych pozytywnie (lista podstawowa)
Lista biznesplanów ocenionych pozytywnie (lista rezerwowa)

 

Data aktualizacji 17.01.2017

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż od dnia 24.01.2017 do dnia 31.01.2017 do godz. 16:00 prowadzony będzie nabór biznesplanów na okres 2 lat działalności firmy. Wraz z biznesplanem prosimy o złożenie Harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

Wszystkie ww. dokumenty prosimy wypełnić przy wykorzystaniu poniższych wzorów:
1. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
2. Wzór harmonogramu rzeczowo-finansowego
3. Załącznik nr 1 Wzór biznesplanu na okres dwóch lat działalności firmy

 

Wszystkie dokumenty prosimy złożyć w jednym egzemplarzu,  wypełnione elektronicznie, wydrukowane, z czytelnymi, odręcznymi  podpisami. Dokumenty powinny być trwale spięte.

Uwaga!!! Beneficjent pomocy (Uczestnik projektu) rejestruje działalność gospodarczą dopiero po otrzymaniu ostatecznej informacji o przyznaniu środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, przy czym dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej co do zasady powinien być tożsamy z dniem jej rejestracji.

 

Data aktualizacji 23.12.2016

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż Komisja Rekrutacyjna zakończyła ocenę formularzy rekrutacyjnych. Do uczestnictwa w projekcie zostało zakwalifikowanych 53 kandydatów/ek, którzy uzyskali największą liczbę punktów. Niezależnie od uzyskanej liczby punktów, wszyscy uczestnicy zostaną poinformowani mailowo/listownie o wynikach oceny formularza rekrutacyjnego w terminie do 5 dni roboczych od daty zakończenia postępowania rekrutacyjnego.  
Przypominamy jednocześnie, że zgodnie z §7 ust. 9 Regulaminu Rekrutacji „Od przeprowadzonej przez Komisję Rekrutacyjną oceny (obejmującej m.in. ocenę formularzy rekrutacyjnych)  nie przysługują osobie ubiegającej się o udział w projekcie żadne środki odwoławcze”.

Wykaz uczestników zakwalifikowanych do projektu
Wykaz uczestników niezakwalifikowanych do projektu - lista rezerwowa
Wykaz uczestników niezakwalifikowanych do projektu - niespełnienie kryteriów formalnych lub formalno-punktowych

 

Data aktualizacji 01.12.2016

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż w związku z realizację projektu "Mam pomysł – mam biznes. Rozwój przedsiębiorczości w województwie świętokrzyskim", prowadzimy rozeznanie rynku i poszukujemy kandydatów na stanowisko: doradca w ramach indywidualnego doradztwa dla 53 uczestników/czek projektu w zakresie zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Forma zatrudnienia to umowa cywilno-prawna a łączny wymiar godzin w projekcie to 371 h (7 godzin wsparcia na Uczestnika/czkę).

Wszystkich zainteresowanych prosimy o składanie ofert mailowych określających cenę brutto za godzinę prowadzonego doradztwa, na podany niżej adres mailowy:

krzysztof.lesniewski@krajowecentrumpracy.pl

W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem 508-024-439 lub 508-024-438.

 

Data aktualizacji 01.09.2016

Szanowni Państwo,
informujemy że rozpoczęliśmy realizację projektu "Mam pomysł – mam biznes. Rozwój przedsiębiorczości w województwie świętokrzyskim".
Celem głównym projektu jest wspieranie postaw przedsiębiorczych oraz aktywizacja zawodowa Uczestników i założenie własnych działalności gospodarczych.

Projekt skierowany jest do osób w wieku powyżej 29 roku życia, z terenu województwa świętokrzyskiego zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, z wyłączeniem zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym, lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do naszego Biura projektu przy ul. Sandomierskiej 89 w Kielcach. Zachęcamy również do kontaktu telefonicznego pod numerami 508 024 439 lub 508 024 438.